ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 490,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 774,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,920,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 2,196,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 280,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 170,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 111,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,900
เพิ่มเติม..