ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net ป.6
ตารางสอบ  O-Net ป.6
 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.  คณิตศาสตร์
เวลา 10.30 น. - 12.00 น ภาษาไทย
เวลา 13.30 น. - 14.30 น วิทยาศาสตร์
เวลา 15.00 น. - 16.00 น ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบ 
25 มีนาคม 2563
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 62 แข่งขันการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ
การแข่งขันการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.6และ ม.1-3
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านโคกกุง /ชุดนักเรียน วิชาการกลุ่มนาโพธิ์ 2