ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๘๑ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๔ เดิมใช้ศาลาวัดบ้านนาขามเป็นสถานที่เรียน ต่อมานักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดฤๅษีสถิต และได้ย้ายมาในที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐  มีพื้นที่  ๓๕  ไร่  ๑ งาน  ๗๐ ตารางวา
ที่บ้านนาขาม เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๑ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓

                 เนื่องจากอำเภอนาโพธิ์ เป็นอำเภอแห้งแล้ง ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ศึกษาหาข้อมูลพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งที่สุดของประเทศไทย  จากการศึกษาพบว่าพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และ พื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากที่สุด  และคุณภาพชีวิตประชาชนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำต่อมาในปี ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรากุมารี 
ทรงทราบถึงปัญหา  และ  รับสนองพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับเอาพื้นที่ทั้งสองอำเภอ  เข้าไว้ในโครงการส่วนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  โดยคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายนำร่อง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ๔  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ ๑๒ โรงเรียนวัดสระทอง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๓ ตำบลบ้านคู บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะแทน  หมู่ที่  ๑๐ ตำบลดอนกอก และ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

ประวัติการเสด็จเยี่ยมโรงเรียน

ครั้งที่  1   วันที่   22  กุมภาพันธ์   2542
ครั้งที่  2   วันที่  10   ธันวาคม     2544

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.6 KB