ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 5 11 16
อนุบาล 3 9 9 18
รวมอนุบาล 14 20 34
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 11 31
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 8 24
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26
รวมประถมศึกษา 101 84 185
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 8 22
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 5 18
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 40 20 60
รวม 155 124 279
                                                                         
                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.49 KB