เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการโรงเรียน วัดฤๅษีสถิต จำนวน 5 หมู่บ้าน 

  1.  หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  2. หมู่ที่ 10 บ้านโคกสะแทน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  3. หมู่ที่ 11 บ้านนาขาม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  4. หมู่ที่ 12 บ้านดอนกอย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  5. หมู่ที่ 14 บ้านแฮด ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์