สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

เขียว  -  เหลือง

สีเขียว  หมายถึง.....................................

สีเหลือง  หมายถึง  ..................................