คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม