ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ฝาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :