ปฐมวัย

นางสายเปล ศรีนาเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางเย็นตา เอี่ยมหรุ่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1