กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวุฒิพงศ์ ยาวไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางมะยุรี ตลอดไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอทัยพร ดรที
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1