กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอัมพร เรืองศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจิรนันท์ นาเมืองรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1