กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรัตน์ ภาษี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2