กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
ครู คศ.1

นางสุรัตน์ ภาษี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0