กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเปี่ยมสุข ฉลวยแสง
ครูผู้ช่วย

นางอุไร สีเลา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2