กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเปี่ยมสุข ฉลวยแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายฐิติวัสส์ ศรีวรรณะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1