กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุนทร ศรีสุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1