ธุรการโรงเรียน

นางเกษณี เพียรสิงห์
ธุระการโรงเรียน