กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ไพทูล ศรีนาเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ครู คศ.2