กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกศินี ทุมนานอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1