คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุตต์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0902716021
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอทิตย์ โมกไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0870962873
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ ประโมทานัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0878761190
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย แพไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0862302398
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูล พลนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0933266184
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอุไร บรรยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเวียงชัย วิชชาธโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0934469154
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เดชกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0924875152
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ฝาคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0872412999
อีเมล์ : ap.supote@gmail.com